Obchodné podmienkyadmin

I. Všeobecné ustanovenia


 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú v zmysle uzatvorenej obchodnej zmluvy :

 • dodávateľ/predávajúci na strane jednej a
 • objednávateľ/kupujúci na strane druhej.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky, prostredníctvom obchodu na stránke www.slavacia.sk, emailom alebo telefonicky objedná tovar.


 • Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy – objednávky.

 • Obchodnou zmluvou sa rozumie objednávka a potvrdenie objednávky.

 • Uzavretím obchodnej zmluvy objednávateľ/kupujúci súčasne potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho, rozumie im, nemá voči nim žiadne námietky a súhlasí s nimi.

 • Vzhľadom na charakter predmetu predaja, podaním objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a súčasne prehlasuje, že bol predávajúcim riadne poučený o tom, že podaním objednávky vyjadruje svoj súhlas so stratou práva na odstúpenie od zmluvy.

 • Kupujúci berie na vedomie, že od zmluvy o zhotovení veci po potvrdení objednávky už nemôže odstúpiť (§ 7 odst. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) a za predmet predaja, je povinný zaplatiť plnú kúpnu cenu.

II. Predmet zmluvy, povaha zmluvy

 

 • „Predávajúci“ a „Kupujúci“ pri kúpe tovaru, ponúkaného predávajúcim, prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho slavacia.sk (ďalej len www.slavacia.sk), sú zmluvní účastníci kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku, prostredníctvom elektronického obchodu na internete, emailom alebo telefonicky (ďalej len „Kúpna zmluva“).

 • Tieto obchodné podmienky platia pre kúpu tovaru, objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na slavacia.sk, emailom alebo prostredníctvom telefónu na čísle 0918 180 648.

 • Všetky vzťahy, medzi predávajúcim a kupujúcim, sú upravené týmito obchodnými podmienkami, vypracovanými v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.

– Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb.

– Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.


 • Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na slavacia.sk.

 • Vymedzenie pojmov:

 • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky, prostredníctvom obchodu na stránke slavacia.sk, emailom alebo telefonicky objedná tovar.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný email s objednávkou alebo odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, vybraného z ponuky elektronického obchodu na slavacia.sk a celkovú cenu tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.
 • Predávajúcim sa rozumie dodávateľ tovaru a služieb, ktorý ponúka predmet zmluvy – tovar, prostredníctvom obchodu na stránke slavacia.sk.
 • Predmetom zmluvy je tovar.
 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty, uvedené na stránke predávajúceho slavacia.sk.
 • Elektronická objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie registračného formulára, alebo pravdivé nahlásenie údajov, prostredníctvom emailu alebo telefonického dohovoru, a to s nasledujúcimi údajmi – celé meno a priezvisko, adresa bydliska alebo sídla firmy, emailový a telefonický kontakt.

III. Objednávka

 • Elektronickou objednávkou sa rozumie telefonický dohovor alebo odoslaný elektronický formulár, email, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a celková cena tohto tovaru, spracovaná systémom elektronického obchodu.

 • Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim telefónom, emailom alebo v systéme e-shop.

 • Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku e-mailovou správou na e-mailovú adresu     kupujúceho, uvedenú v elektronickej objednávke. Pokiaľ predávajúci objednávku              kupujúceho nepotvrdí, platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim              a kupujúcim nedošlo.

 • Kupujúci je povinný skontrolovať obsah potvrdenej elektronickej objednávky, uvedený v e-mailovej správe od predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí, týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky, potvrdenej predávajúcim, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho, prostredníctvom e-mailovej správy na info@slavacia.sk alebo telefonicky na čísle 0918 180 648.

 • Za dôležité náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
 • Identifikácia kupujúceho, t. j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt /tel. číslo, e-mailová adresa/;
 • Názov objednaného tovaru;
 • Množstvo objednaného tovaru;
 • Uvedená adresa miesta dodania tovaru alebo osobný odber;
 • Deň, hodina dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne s predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
 • Meno a priezvisko osoby, oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru. Ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu tovaru je oprávnený kupujúci, prípadne rodinný príslušník alebo akýkoľvek jeho zamestnanec.

 • Ak nebude objednávka obsahovať potrebné náležitosti podľa predchádzajúceho článku, považuje sa za neúplnú. Predávajúci v takom prípade bude kontaktovať kupujúceho a vyzve ho, aby odstránil nedostatky v elektronickej objednávke. Po doručení údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu, sa objednávka považuje za úplnú.

 • Pri objednávke torty nad 50 €, až po obdŕžaní platby, bude objednávka spracovaná. V prípade neobdŕžania platby na náš uvedený účet, budeme Vás telefonicky kontaktovať. Aby spracovanie Vašej objednávky bolo rýchlejšie, odporúčame úhradu zálohovej platby vykonať v deň objednania. Z dôvodu spracovania Vašej objednávky a doby bezhotovostnej úhrady je doba objednania minimálne 3 dni.

 • V prípade expres objednávky nad 50 € bude objednávka spracovaná, až po obdŕžaní platby priamym vkladom na účet. V prípade neobdŕžania platby na náš uvedený účet, budeme Vás telefonicky kontaktovať.

 • Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená, v dôsledku neúplného alebo nepravdivého vyplnenia údajov pri registrácii kupujúceho, alebo ak kupujúci vyplnil registračný formulár chybne.


Storno objednávky


 • Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

 • Objednávku je možné bezplatne zrušiť 10 dní pred termínom prevzatia. Po uplynutí vyššie uvedeného termínu je účtovaný storno poplatok vo výške 50% z predbežnej sumy objednávky. Storno poplatok sa týka aj zmeny veľkosti objednanej torty, resp. zníženia počtu výslužiek alebo trubičiek.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru, prípadne nedostupnosti surovín v danom období. V prípade takejto situácie, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

IV. Cenové podmienky


 • Kúpna cena tovarov, ktoré sú ponúkané predávajúcim na slavacia.sk, je uvedená vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena je vždy uvedená s DPH.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zvýšenia alebo zníženia cien tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné odo dňa ich uverejnenia na slavacia.sk. Táto zmena cien sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

 • V prípade, ak sa na slavacia.sk objaví pri tovare cena evidentne chybná, napr. ide o tovar bežne dostupný a jeho cena sa odlišuje od ceny zvyčajnej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri výrobku objaví cena „0,- €“, predávajúci nie je povinný tovar dodať za cenu chybnú. Predávajúci však môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. V prípade, ak kupujúci s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 • Ceny tort na želanie, ktoré nie sú uvedené na internetovej stránke, sa určujú individuálne, podľa časovej náročnosti torty, a to v cene za 1 kg. Konečná cena je približná a presnú váhu torty je možné určiť až po jej dokončení. (1 kg/18€ + zdobenie.)

V. Platobné podmienky


 • Predávajúci vyžaduje od kupujúceho platbu vopred a platba sa vykonáva v eurách. Kupujúci si vyzdvihne tovar na výdajni alebo využije dovoz spolu s vyúčtovacou faktúrou, až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru, uvedeného v elektronickej objednávke na účet IBAN:

ČSOB SK2075000000004002171477

Variabilný symbol: číslo objednávky

Poznámka: Meno a priezvisko objednávateľa z objednávky


VI. Dodacie podmienky


 • Tovar bude pripravený v termíne určenom kupujúcim, v priestoroch výdajne Slavácia cakes, kde si tovar môže kupujúci prevziať osobne alebo si objedná dovoz tovaru na adresu určenú kupujúcim. Cena za dovoz je samostatne spoplatnená.

 • Rozvoz tovaru v rámci Bratislavy je možný len vo štvrtok. Rozvoz tovaru mimo Bratislavy alebo v iné dni, len po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

 • Tovar je dovezený kupujúcemu v dohodnutý čas a na adresu miesta dodania, uvedenej v elektronickej objednávke kupujúceho. Vodič bude telefonicky kontaktovať kupujúceho pred dodaním tovaru kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru. V prípade, že kupujúci nebude prítomný v danom čase, ktorý si záväzne dohodol, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu a/alebo dopravnej spoločnosti, v dôsledku neúspešného dodania tovaru. Náklady opätovného dodania tovaru znáša kupujúci.

 • Po prevzatí a zaplatení kúpnej ceny, prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

 • Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom kupujúcim, predávajúci uskladní tovar na 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného kupujúcim na prevzatie, predávajúci uzná právo záručnej doby len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t. j. do 24 hodín po pôvodne dohodnutom termíne dodania, určeného kupujúcim v objednávke. V prípade, ak si kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín, predávajúci má právo tovar zneškodniť, z dôvodu rýchleho skazenia. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

 • Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí tovaru. V prípade poškodenia tovaru, je nutné na mieste dodania tovaru spísať s dopravcom protokol o zistených chybách, spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci prevezme tovar aj napriek evidentnému poškodeniu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

VII. Záručné podmienky a záručná doba


 • Kupujúcemu je na dodaný tovar poskytnutá záručná doba 24 hodín od zmluvne dohodnutého termínu dodania. Po uplynutí tejto doby, právo reklamácie kupujúceho zaniká.

 • Záručná doba začína plynúť od okamihu pôvodne dohodnutého odovzdania tovaru kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

 • Reklamovať je možné len tovar, ktorý je v plnom rozsahu zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru.

 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný po predbežnej telefonickej dohode priniesť reklamovaný tovar do 24 hodín, v chránenom obale s teplotou vo vnútri do 8°C, minimálne s 90% -ným obsahom tovaru a s požadovaným dokladom – faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady, vzniknuté riešením tejto reklamácie.

VIII. Reklamačný poriadok


Všeobecné ustanovenia


 • Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní práv, vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, zakúpeného prostredníctvom stránky slavacia.sk, ako aj práva a povinností kupujúceho a predávajúceho, s tým súvisiace.

 • Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv, vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na slavacia.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán, s tým súvisiacich, sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv, vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, zakúpeného na slavacia.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 • Kupujúci, uskutočnením elektronickej objednávky, potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným.

Kontrola tovaru pri prevzatí


 • Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či je tovar nepoškodený.

 • Ak kupujúci zistí akékoľvek jeho poškodenie, spôsobené prepravou, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. Ak kupujúci prevezme tovar aj napriek jeho poškodeniu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru podľa podmienok, uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamačný formulár


 • Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár v nasledujúcich prípadoch:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote:

 • Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 10 dní pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok, v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, ak odstúpi 10 dní pred určeným dátumom prevzatia tovaru.

 • Reklamácia tovaru, z dôvodu zodpovednosti za vady, ktoré sa rýchlo kazia, je možná u predávajúceho iba v záručnej dobe, uvedenej v záručných podmienkach.

 

 • Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledovné údaje:
 • Identifikácia kupujúceho, t. j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt /tel. číslo, e-mailová adresa/;
 • Uvedená adresa miesta dodania tovaru alebo osobný odber;
 • Číslo elektronickej objednávky;
 • Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
 • Dátum prevzatia tovaru kupujúcim;
 • Názov a číslo bankového účtu kupujúceho v tvare IBAN
 • Dátum a podpis Kupujúceho;

 • Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie, musí byť kupujúcim vrátený v ochrannom obale s teplotou vo vnútri do 8 °C, minimálne s 90% -ným obsahom predaného tovaru.

 • Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári, čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú je tovar reklamovaný. Je povinný kompletne vyplniť reklamačný formulár a  priniesť do 24 hodín predávajúcemu. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia alebo reklamácie, znáša kupujúci, až do okamihu prevzatia tovaru predávajúcim.
 • Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, spojeného s optimálnou teplotou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, či v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

 • Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu, uhrádza kupujúci. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady predávajúcemu, vzniknuté riešením tejto reklamácie vo výške 25 €.

 • Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 • Celková suma za tovar, ktorý bol stornovaný predávajúcim, v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho, uvedeného v reklamačnom formulári, a to do 15 dní po uznaní reklamácie predávajúcim.

IX. Záverečné ustanovenia

 

 • Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

 

 • Ochrana osobných údajov :

 • Na základe vašej registrácie na webovej stránke slavacia.sk a v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, je predávajúci ako prevádzkovateľ, oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, uvedené vo Vašom účte počas celej doby trvania vášho účtu a registrácie.
 • Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete predávajúcemu, ako prevádzkovateľovi v súlade s § 11 zákona o ochrane osobných údajov, súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, uvedených vo Vašom účte počas celej doby trvania Vášho účtu a registrácie.
 • Osobné údaje, ktoré poskytnete predávajúcemu, prostredníctvom registračného formulára, musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne predávajúceho informovať.
 • V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku Vášho účtu, budú vaše osobné údaje zlikvidované.
 • Predávajúci vyhlasuje, že Vaše osobné údaje spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 • Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Orgán dohľadu : Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, so sídlom v Trnave, Limbová 6053/6, 917 02 Trnava


Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúceho:

Tel. kontakt: 0918 180 648

Email: info@slavacia.sk